Monika Krobová
Fashion design
Home Collections Bio Contact Press News
Collections / The Rhythm
f
předchozí
b.jpg
c.jpg
a.jpg
e.jpg
d.jpg


Image photo: Tomáš Brabec, Petr Jandera
Model: Monika Š.

Lookbook photo: Tomáš Brabec, Patrik Borecký
Hair: Michal Zelenka, Makeup: Monika Kačerovská
Model: Jana M.- Elite modelsRytmus je harmonie. Rytmus je vnímání periodičnosti. Rytmus je živá pravidelnost. Rytmus je o návratu k podobnému. Rytmus je o rozdílech a vymezeních. Rytmus je o číslech. Rytmus je o uvědomění si počitatelného a nepočitatelného.

Kolekce tvoří modely, které jsou postaveny ve vzájemných závislostech na opakování, propojování a fázovaném rytmickém rozvíjení tří základních forem. Pracuji s archetypy tuniky sukně a kalhot, které jsou uvedeny ve své nejredukovanějším formě. Hledání  zákonitostí rytmu, jejich rozvíjení a následné redukování je promítnuto do oděvu transformací siluety a proporce lidské figury. Podobnost a kontrast, jakožto důležité prvky rytmu, ovlivňují různé způsoby zpracování, netradiční setkání materiálů a kompozice vertikálních a horizontálních linií, které systematicky prostupují tvarově minimalistickým komplexem oděvu.


Rhythm is the harmony. Rhythm is the perception of periodicity.
Rhythm is the live regularity. Rhythm is about the return to
something similar. Rhythm is about the differences and defini-
tions. Rhythm is an awareness of countable and non-countable.
Rhythm is about the numbers.

The collection consists of models that are based on the
repetition in the mutual dependency, linking and a phased deve-
lopment of the three basic forms of rhythmic. I work with the
archetype of a tunic skirt and trousers which are stated in its
most reduced form. The searching for the patterns of rhythm,
their development and subsequent reduction is reflected in the
clothing by the transformation of the silhouette and the propo-
rtion of human figure. The similarity and contrast, as important
elements of the rhythm, affecting various ways of processing,
non-traditional combination of materials and composition,
vertical and horizontal lines, which pervade systematically the
minimalistic set of clothes.
Other collections: