Monika Krobová
Fashion design
Home Collections Bio Contact Press News
Collections / Showroom
f
předchozí
monika copy.jpg
web3.jpg
web2.jpg
web4.jpg
 photo: SPZ gallery

text: David Krňanský a Martin Nytra (redakčně zkráceno)
Společný projekt Davida Krňanského a Moniky Krobové pracuje s tenzí
mezi individuálním výrazem a mechanickým reprodukováním. Vedle
motivů těla a jeho zástupnosti, měřítka a multiplicity, je jedním z témat
výstavy samotný princip produkce forem, u kterých můžeme cítit latentní přítomnost lidské figury. Koncepce společné instalace je založena na výrazné redukci výrazových prostředků a směřování k základnímu rozvrhu - síť, plocha, obal a prostor mezi, který je nasycený různými emocemi a nevyjasněnými myšlenkami. Výsledná konstelace mimo jiné reviduje fundamentální rozlišení na volné a užité umění a spíše podporuje určité příbuznosti v přemýšlení a pracovních postupech designera a volně tvořícího umělce.

Vytvořeno ve spolupráci s Davidem Krňanským

text: David Krnanský and Martin Nytra, (edited)
This joint project by David Krnanský and Monika Krobová works with the tension between individual expression and mechanical reproduction. Alongside the body and its representation, scale and multiplicity, one of the exhibition’s themes is the very principle of the production of forms in which we can sense the latent presence of the human figure. The concept for this joint installation is based on a radical reduction of the means of expression, aiming at a basic scheme – a mesh, a surface, a wrapper and the space in between, which is steeped in emotions and vague ideas. The resulting constellation revises the fundamental distinction between fine and applied art, and supports a certain parallel between designers and fine artists’ thinking and working processes.

In cooperation with David Krnansky

Other collections: